Shiniseihaito

shiniseihaito

Chinese: Xin Yi Qing Fei Tang

English: Magnolia Flower Clear the Lung Decoction

Source: Waikezhengzong (True Lineage of External Medicine)