Other Honcho Formulas

Bukuryoingohangekobokuto

Choreitogoshimotsuto

Kakkontokasenkyusini

Keishibukuryogankayokuinin

Keishikajutsubuto

Keishikaryojutsubuto

 Jizusoippo

Rikkosan

Saibokuto

Saikanto

Saikoseikanto

Saireito

Shosaikotokakikkyosekko

Yokukansankachinpihange