Shiunko

shiunko

Chinese: Zi Yun Gao

English: Purple Cloud Ointment

Source: Honchokeikenho (Japanese Experiential Formulas)