Bushi

Bushi

Chinese: fu zi

English: Carmichael’s monkshood rhizome

Pharmaceutical: Aconiti Radix lateralis preparata

Properties: Acrid and sweet, hot, toxic

Standard Species: Aconitum carmichaeli Debx.

Formulas Containing Bushi:

shinbuto 真武湯 Zhen Wu Tang True Warrrior Decoction

shigyakuto 四逆湯 Si Ni Tang Frigid Extremities Decoction

daiobusito大黄附子湯 Da Huang Fu Zi Tang Rhubarb and Prepared Aconite Decoction

maobushisaishinto 麻黄附子細辛湯 Ma Huang Xi Xin Fu Zi Tang Ephedra, Asarum, and Prepared Aconite Decoction

hachimijiogan八味地黄丸Bai Wei Di Huang WanEight-Ingredient Pill with Rehmannia

keishishakuyakuchimoto 桂枝芍薬知母湯 Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang Cinnamon Twig, Peony, and Anemarrhena Decoction

Keishikajutsubuto 桂枝加朮附湯 Gui Zhi Jia Shu Fu Tang Cinnamon Twig Decoction plus Atractylodes and Aconite

and more…

 

Aconitum carmichaeli Debx. – Hortus, Amsterdam, Netherlands (Photo by TH. Tanaka)

Aconitum napellus – Botanischer Garten der Universität Innsbruck, Austria (Photo by TH. Tanaka)

Aconitum napellus – Botanische Tuin de Kruidhof, Buitenpost, Netherlands
(Photo by TH Tanaka)

Aconitum napellus – Prinsenhof, Groningen, Netherlands
(Photo by TH Tanaka)