Juyaku

Chinese: yu xing cao

English: houttuynia

Pharmaceutical: Houttuyniae Herba

Properties: Acrid, slightly cold

Standard Species: Houttuynia cordata Thunb.

 

Houttuynia (Houttuynia cordata Thunb.) – Naito Medicinal Herbal Garden, Gifu, Japan (Photo by TH. Tanaka)

Houttuynia cordata Thunb.– University of Kumamoto, Medicinal Herb Garden

Houttuynia cordata Thunb.– University of Kumamoto, Medicinal Herb Garden
(Photo by TH Tanaka)